články

Handlová má najväčšiu rybiu farmu v Európe. Najväčšia chovňa sumčeka afrického v Európe.

V bý­va­lých prie­my­sel­ných pries­to­roch areálu bane Handlová vzniklo naj­mo­der­nej­šie za­ria­de­nie na chov rýb v špe­ciál­nej uzav­re­tej hale. Ako je­diný v Európe tu vy­uží­vajú aj po­kro­kový flow sys­tém na chov rýb.

Integrovaný projekt rybej farmy a skleníkového hospodárstva využíva energetický potenciál banskej vody, ktorá vyteká z portálu starej a novej štôlne bane Handlová. Banskú vodu na základe kvalitatívnych znakov možno využívať bez obmedzenia na poľnohospodárske účely – chov rýb a pestovanie plodín. Okrem vodohospodárskeho významu má aj nemalý tepelno-energetický potenciál, využiteľný pre výrobu tepla, chladu a teplej vody transformáciou pomocou tepelných čerpadiel.

Technológia chovu využíva banskú vodu: 1. ako chovnú vodu pre ryby, 2. ako primárny zdroj tepla vyrábaného čerpadlami z vody 16 stupňov C vytekajúcej z podzemia, na vodu 50 stupňov C.

Chovňa rýb – vlastný chov sa bude realizuje v hale o výmere cca 3 660 m2. Súčasťou chovnej haly je aj vlastná plôdikáreň chovu. Vnútorné vybavenie tvoria betónové chovné nádrže o priemere 7,5 m a objeme 75 m3 a štyri dvojice menších nádrží. ODS Flow systém k obohacovaniu vody o kyslík je riešený pomocou generátora kyslíka. Technológia je doplnená o filtračný a čistiaci systém. Celý systém chovu je riadený automaticky, s využitím monitoringu v každej fáze chovu.

V hlavnej hale, pri teplote vody 28 – 30 °C, budeme chovať sumčeka afrického, s ročnou produkciou 1 000 000 kg/rok. Nábeh do 100%-ného výkonu predpokladáme za 10 mesiacov od spustenia produkcie. Prvá dodávka rýb na slovenský trh v mesiacoch marec-apríl 2016.

Spracovňa rýb bude po dobudovaní najväčším zariadením na spracovanie živých rýb na Slovensku. Moderné zariadenie zabezpečí spracovanie živých rýb nielen z vlastnej produkcie na rôzne druhy produktov (chladené, mrazené, údené ryby) pri dodržaní najvyšších hygienických požiadaviek.

Sumček africký:

Ako objekt chovu bol zvolený sumček africký (Clarias gariepinus), ktorý bol na Slovensko dovezený v roku 1987. Chovaná ryba je nenáročná. Dorastá do hmotnosti 50 -70 kg. Určená cieľová chovná hmotnosť ryby je 1,0 – 1,5 kg. Doba chovu na rybej farme 8 – 10 mesiacov.

Má kvalitné mäso bez vnútro-svalových kostí, s dobrými dietetickými hodnotami, bez rybacieho pachu. Mäso sumčeka afrického je typicky ružovo-červenej farby, s veľmi malým množstvom tuku (cca 3,5- 4 %), s vysokým obsahom bielkovín. Je bohaté na 3 a 6 omega mastné kyseliny, ktoré znižujú hladinu cholesterolu v krvi. Mäso má výborné chuťové vlastnosti a je vyhľadávanou gastronomickou pochúťkou. Ryba je vhodná ako čerstvá, celá, delená, na filetovanie, údenie, možnosť chladiť aj mraziť.

Zdroj: sumcekomega.sk